Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αδάμ Μεγαγιάννης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αδάμ Μεγαγιάννης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αδάμ Μεγαγιάννης, νέος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Αδάμ Μεγαγιάννης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα.

Αρ. Απόφασης 668/2014
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Τον ορισμό του κ. Αδάμ Μεγαγιάννη του Βασιλείου ως εντεταλμένου δημοτικού
συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που
άπτονται: